zrügg zua Anfoodsbschreibung

A 73 Aasfood Faicht ...

An dä äschdn Kraizung bieng`s biddschee rechds ab Richdung Schwazzabrugg ...

In annä schaafm Lingskuavm bieng`S bidde däi zwaide rechds ab ...

dann noch ca. 200 Meedern die äschde lings ...

Ezädd folng`S einfoch dämm Weech , der sie duach ´n Wald direggd zu uns füad.